Opći uvjeti


JUNG SKY d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 27095944238 (dalje u tekstu: Prijevoznik) donio je dana 01. prosinca 2012. godine sljedeće:
Opće uvjete prijevoza putnika i prtljage

I OPĆE ODREDBE
Ovim Općim uvjetima prijevoza putnika i prtljage uređuju se uvjeti ugovaranja prijevozaputnika i prtljage svim zrakoplovima u vlasništvu
Prijevoznika i za sve korisnike odnosno Naručitelje prijevoza.
Prijevoznik će ugovoreni prijevoz putnika i prtljage obavljati u skladu s ugovorenim prijevozom i međunarodnim i nacionalnim propisima
kojima su uređeni obveznopravni odnosi u zračnom prometu, s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

II POJMOVI
Pojedini pojmovi iz ovih Općih uvjeta kao i pojedinih ugovora o prijevozu putnika i prtljage imaju slijedeća značenja:
„Prijevoznik“ – društvo JUNG SKY d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20.
„drugi prijevoznik“ – domaće ili strano društvo registrirano za prijevoz putnika i prtljage, različito od Prijevoznika,
„Naručitelj prijevoza“- fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor o prijevozu,
„putnik“ – osoba koja na temelju ugovora o prijevozu ima pravo na prijevoz,
„prtljaga“ – registrirane i neregistrirane osobne stvari koje putnik nosi sa sobom na put,
„ručna prtljaga“ – osobne stvari putnika koje putnik za vrijeme leta nosi sa sobom ili na sebi,
„ugovoreno mjesto slijetanja“ – mjesto odredišta putnika za koje je ugovoren prijevoz,
„europski zajednički zračni prostor“ – zračni prostor iznad država članica Europske unije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine,
Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške,
Republike Srbije i Republike Kosovo kao potpisnica Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru,
„međuslijetanje“ – predviđeni privremeni prekid putovanja u mjestu između mjesta polaska i mjesta odredišta,
„prijevoznina“ – ukupna naknada za prijevoz (tarifa Prijevoznika, takse/pristojbe, naknade i porezna davanja),
„dan“ – kalendarski dan,
„izvanredne okolnosti“ – izvanredne nepredvidive činjenice koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći uz primjenu svih razumnih
mjera: vremenski uvjeti u atmosferi koji ometaju let (magla, snijeg, led, oluja, i sl.), sigurnosna opasnost i nepredviđeni problemi koji mogu
utjecati na sigurnost leta, uključivo tehnički problemi na zrakoplovu ili na aerodromu, političke prilike, štrajk s učinkom na mogućnost
obavljanja zračnog prometa, odluke nadležnih službi zračnog prometa i slično,
„propisi“ – međunarodne konvencije i nacionalno zakonodavstvo koje se primjenjuju na zračni prijevoz, i to: Zakon o obveznim i
stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Zakon o zračnom prometu kao i podzakonski akti nadležnog upravnog tijela Republike
Hrvatske o zračnom prometu i ostali propisi kojima se uređuju obvezni odnosi,
„mjerodavno pravo“ – pravo koje se primjenjuje na pojedini prijevoz ili događaje u svezi s prijevozom,
„Empty leg prijevoz“ – prijevoz koji se odvija na letovima kojima se avion pozicionira za novo putovanje ili se vraća u bazu nakon obavljenog
putovanja.

III UGOVOR O PRIJEVOZU
Prijevoznik će za svaki pojedinačni let sklopiti s Naručiteljem prijevoza ugovor o prijevozu.
Prijevoznik će omogućiti prijevoz samo putniku koji je ili za kojega je ugovoren prijevoz na ime i kojega je Prijevoznik identificirao na
temelju odgovarajuće isprave.
Ugovoreno pravo na prijevoz nije prenosivo bez suglasnosti Prijevoznika.
Ugovor o prijevozu za putnika može u svoje ime za račun putnika zaključiti i Naručitelj prijevoza različit od putnika.

IV PRIJEVOZNINA
Prijevoznina se utvrđuje ugovorom između Naručitelja prijevoza i Prijevoznika.
Prijevoznina se odnosi samo na prijevoz zrakoplovom od polazne zračne luke do dolazne zračne luke, osim ako ugovorom o prijevozu nije
drugačije određeno.
U prijevozninu nisu uračunati troškovi prijevoza do aerodroma s kojega započinje ugovoreni prijevoz, kao ni troškovi prijevoza s aerodroma
na kojem ugovoreni prijevoz završava, osim ako ugovorom o prijevozu nije drugačije određeno.
U prijevozninu nisu uključeni troškovi eventualnoga de/anti icinga (odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja zrakoplova).
Prijevoznik zadržava pravo da poveća prijevozninu i nakon što ju je putnik u cijelosti platio ako je to potrebno zbog povećanja troškova
javnih davanja ili usluga operatera, no ukoliko se cijena poveća za više od 10% od ugovorene, tada putnik ima pravo otkazati ugovor o
prijevozu i zatražiti vraćanje plaćenog iznosa.
Prijevoznina se ugovara u valuti koju odredi Prijevoznik ili u valuti mjesta plaćanja s valutnom klauzulom u odnosu na valutu koju
Prijevoznik odredi, i to prema tečaju na dan plaćanja.

V ODUSTANAK NARUČITELJA OD PRIJEVOZA
Ako putnik/Naručitelj prijevoza ne plati prijevozninu u ugovorenom roku ili odustane od leta, Prijevoznik može otkazati ugovor.
Za slučaj da putnik/Naručitelj prijevoza odustane od ugovorenog prijevoza, Prijevoznik ima pravo na primjerenu naknadu od
putnika/Naručitelja prijevoza za neiskorišteni prijevoz i to:
- 30% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj otkaza naručenog prijevoza u roku od 15 do 8 dana prije termina naručenog prijevoza,
- 50% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj otkaza naručenog prijevoza u roku od 7 dana do 24 sata prije termina naručenog prijevoza,
- 100% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj otkaza naručenog prijevoza unutar 24 sata prije termina polaska.

VI PROMJENA RASPOREDA PRIJEVOZA OD STRANE NARUČITELJA
Ako putnik/Naručitelj prijevoza promijeni raspored ugovorenog prijevoza, Prijevoznik će putniku/Naručitelju prijevoza ponuditi minimalno
tri dodatna termina prijevoza.
Putnik/Naručitelj prijevoza je suglasan da u tom slučaju mora uvažavati postojeći raspored Prijevoznika te da Prijevoznik ima pravo na
primjerenu naknadu od putnika/Naručitelja prijevoza za neiskorišteni termin prijevoza i to:
- 10% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj promjene termina naručenog prijevoza u roku od 14 do 7 dana prije ugovorenog termina
naručenog prijevoza,
- 15% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj promjene termina naručenog prijevoza u roku od 6 dana do 24 sata prije ugovorenog
termina naručenog prijevoza,
- 20% od ugovorene cijene prijevoza - za slučaj promjene termina naručenog prijevoza unutar od 24 sata prije ugovorenog termina
polaska.
Za slučaj da putnik/Naručitelj prijevoza ne prihvati niti jedan ponuđeni termin u roku od 14 dana od promijenjenog termina, Prijevoznik
može otkazati ugovor i ima pravo na primjerenu naknadu definiranu Člankom V (Odustanak naručitelja od prijevoza).
U slučaju da Prijevoznik zbog zauzetosti nije u stanju u roku od 14 dana putniku/Naručitelju prijevoza ponuditi tri dodatna termina, rok za
promjenu rasporeda se produžuje za narednih 14 dana, sve dok Prijevoznik putniku/Naručitelju prijevoza ne ponudi tri dodatna termina.

VII UKRCAJ PUTNIKA
Ugovorom o prijevozu Prijevoznik će za određeni prijevoz odrediti vrijeme dolaska putnika na aerodrom polijetanja, uvažavajući pravila
ukrcajnog aerodroma, a kako biputniku omogućio što ugodnije putovanje.
Ako je ugovoreno vrijeme dolaska putnika na polazni aerodrom, putnik mora biti na ukrcajnom mjestu najmanje onoliko vremena prije
početka leta koliko je Prijevoznik odredio u ugovoru o prijevozu. Putnici se moraju pridržavati dogovorenog vremena prijevoza, uzimajući u
obzir ograničenja maksimalnog dopuštenog vremena rada posade.
Prijevoznik može otkazati prijevoz putniku koji nije došao na aerodrom polaska u dogovoreno vrijeme ili nije došao na ukrcajni izlaz u
ugovorenom roku ili ako kod sebe nema sve isprave potrebne za ukrcaj. U tom slučaju smatra se da je putnik/Naručitelj prijevoza odustao
od ugovorenog prijevoza i to unutar 24 sata prije termina polaska, te Prijevoznik ima pravo na naknadu od 100% od ugovorene cijene
prijevoza.

Sjedala u zrakoplovu – raspored putnika
Ukoliko je potrebno, Prijevoznik će prethodno uvažiti zahtjeve putnika za određeno sjedalo u zrakoplovu, s pridržajem prava za naknadnu
izmjenu rasporeda putnika u zrakoplovu iz opravdanog sigurnosnog ili drugog opravdanog razloga.

Uskrata i ograničenje prijevoza
Prijevoznik može odbiti sklapanje ugovora o prijevozu određenom Naručitelju prijevoza ako za to ima opravdani razlog.
Prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika i njegove prtljage naročito u slijedećim slučajevima:
- ako nije plaćena prijevoznina za putnika ili putnik nema potrebne isprave za ukrcaj ili nema pravo na ulaz u određenu državu ili to pravo
nije ishodio,
- ako je putnik stekao ispravu o pravu na prijevoz od osobe koja nije zatražila odnosno dobila suglasnost Prijevoznika za prijenos prava,
- ako putnik ne može ili ne želi dokazati svoj identitet,
- ako se putnik ne pridržava mjera sigurnosti ili odbije sigurnosni pregled,
- ako prijevoz određenog putnika može ugroziti sigurnost i udobnost ostalih putnika ili posade,
- zbog psihičkog ili fizičkog stanja putnika koje bi moglo ugroziti sigurnost samog putnika, ostalih putnika ili posade (alkoholiziranost,
utjecaj opojnih droga i sl.),
- putniku s kojim je Prijevoznik imao problema zbog njegovog neprimjerenog ponašanja na prethodnim letovima, a Prijevoznik može
opravdano očekivati da se putnik ponovno može tako ponašati,
- ako bi prijevozom određenog putnika i/ili njegove prtljage Prijevoznik prekršio koju od mjera javnih tijela.

Pomoć određenim putnicima
Putnik ili Naručitelj prijevoza je obvezan već kod ugovaranja prijevoza napomenuti Prijevozniku da je putnik osoba s potrebom za pomoć
u prijevozu.
Osobe s potrebom za pomoć u prijevozu su: djeca bez pratnje, trudnice, osobe s invaliditetom, starije osobe i osobe sa smanjenom
pokretljivošću, bolesne osobe i druge osobe čije stanje zahtijeva posebnu pomoć u prijevozu.
Prijevoznik će putnika ili Naručitelja prijevoza već kod ugovaranja prijevoza za djecu bez pratnje uputiti da je za takav prijevoz, zbog propisa
potrebno prethodno ishoditi odgovarajuće isprave od roditelja odnosno zakonskog zastupnika djeteta kao putnika, a koje isprave
pribavljaju roditelji odnosno zakonski zastupnici djeteta.

VIII PRTLJAGA
Naknada za prijevoz prtljage
Prtljagu će Prijevoznik prevesti istodobno s prijevozom putnika.
U pravilu Prijevoznik za prijevoz prtljage putnika koja ne prelazi određenu težinu ne naplaćuje posebnu naknadu.
Prtljagu koja prelazi težinu određenu ugovorom o prijevozu, odnosno veličinu koja prelazi dimenzije vrata prtljažnog prostora zrakoplova
od 60 x 46cm.
Prijevoznik ima pravo odbiti prevesti zbog fizičke nemogućnosti utovara iste u zrakoplov ili zbog nemogućnosti prijevoza takve prtljage.

Pregled prtljage i putnika
Prijevoznik je ovlašten od putnika po potrebi zatražiti da dopusti pregled putnika ili njegove prtljage, a ako putnik nije dostupan,
Prijevoznik pregled prtljage može obaviti u njegovoj odsutnosti u svrhu utvrđivanja nalaze li se u prtljazi stvari koje su zabranjene kao
prtljaga u zračnom prometu. Ako putnik uskrati takav pregled, Prijevoznik će uskratiti prijevoz putnika i prtljage. Za eventualnu štetu koja
bi nastala putniku rendgenskim pregledom Prijevoznik odgovara samo za štetu koja je nastala zbog krajnje nepažnje Prijevoznika u
pregledu.

Nedopuštena prtljaga
Nije dopušteno u prtljazi prevoziti:
- stvari koje je međunarodnim propisima ili pravilima samog Prijevoznika nedopušteno prevoziti u zračnom prometu jer ugrožavaju
zrakoplov ili osobe i imovinu u zrakoplovu,
- stvari koje su zabranjene prevoziti u zračnom prometu prema propisima država u kojima se ili preko kojih se obavlja prijevoz,
- vatreno oružje i streljivo, osim oružja i streljiva za lov i sport koje se može prevoziti samo kao odložena prtljaga, osigurano od mogućeg
aktiviranja,
- stvari za koje Prijevoznik razumno procijeni da su opasne ili ugrožavaju sigurnost zbog veličine, oblika ili strukture određenih stvari, a s
obzirom na tip zrakoplova kojim se prijevoz obavlja.
Prijevoznik će odbiti kao prtljagu prevesti sve stvari koje su zabranjene u zračnom prijevozu. Ako u tijeku prijevoza Prijevoznik utvrdi da se
u prtljazi nalaze stvari koje su zabranjene u zračnom prijevozu, ovlašten je uskratiti nastavak prijevoza tih stvari.
Detaljni opis nedopuštenih stvari u prtljazi može se pronaći na web stranici
http://www.ccaa.hr/download/documents/putnici-opasne-robe_2674

Ručna prtljaga
Stvari značajnije vrijednosti (novac, vrijednosne papire, isprave, dragocjenosti, računala, mobitele i slične naprave, kamere i druge vrednije
ili nenadoknadive stvari),kao i lijekove za osobne potrebe putnika u tijeku putovanja moraju se nositi kao ručna prtljaga. Za moguću štetu
zbog uništenja, gubitka ili oštećenja takvih stvari ne odgovara Prijevoznik.
Ako u tijeku prijevoza Prijevoznik utvrdi da se u prtljazi putnika nalaze stvari za koje ne odgovara, obvezan je na to upozoriti putnika i
zahtijevati od putnika da te stvari uzme u ručnu prtljagu na vlastiti rizik, jer će u protivnom uskratiti nastavak prijevoza tih stvari. U pravilu
je obujam ručne prtljage putnika ograničen na prtljagu koju putnik unosi u zrakoplov toliki da se može sigurno i bez problema odložiti u
prostor putničke kabine zrakoplova. Prijevoznik može dodatno ograničiti obujam ručne prtljage putnika. Ako je obujam ručne prtljage veći
od uobičajenog ili prelazi ograničenja koja svojim pravilima odredi Prijevoznik, ta će se prtljaga prevesti u prtljažnim prostorima zrakoplova.
Kao ručna prtljaga u avion se ne mogu unijeti stvari koje po svojoj prirodi mogu predstavljati opasnost ili smetnju za avion, putnike i/ili
druge stvari, ili joj nije mjesto u putničkoj kabini aviona.
Iznimno, kad je potrebno izvršiti prijevoz stvari koje svojim oblikom i obujmom nisu uobičajeni kao ručna prtljaga, a prema procjeni
Prijevoznika te stvari nisu zabranjene u zračnom prometu, na prethodni zahtjev putnika takvu će stvar Prijevoznik prihvatiti na prijevoz uz
dodatnu naknadu.

Odgovornost prijevoznika za štetu na prtljazi
Prijevoznik ne odgovara za uništenje, gubitak ili oštećenje ručne prtljage putnika, osim ako je skrivio nastalu štetu ili je šteta uzrokovana od
strane osobe koja je za Prijevoznika obavljala prijevoz.

Prijevoz životinja
Prijevoznik će na zahtjev putnika primiti na prijevoz psa ili mačku putnika, ali samo pod slijedećim uvjetima:
a) putnik mora psa ili mačku spremiti u odgovarajući kavez, mora imati propisane isprave o zdravstvenom stanju životinje i cijepljenju,
ulazne dozvole i ostalo prema propisima zemlje u koju ili preko koje se obavlja prijevoz,
b) životinje se ne prevoze kao dio prtljage,
c) Prijevoznik ne odgovara za moguće narušenje zdravlja životinje ili za smrt životinje, niti za eventualno uskratu druge države za ulazak
životinje ili prelazak preko te države.

IX VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA
Prijevoznik je obvezan izvršiti prijevoz u ugovorenom roku.
Prijevoznik može promijeniti vrijeme leta zbog razloga koji nije na njegovoj strani niti ga je Prijevoznik uzrokovao, ali je obvezan o svakoj
promjeni vremena leta pravodobno, bez odgode obavijestiti putnika i po mogućnosti mu odmah ponuditi drugi termin leta, ako je to s
obzirom na svrhu putovanja moguće. Putnik ne mora ni u kojem slučaju prihvatiti drugi termin leta, može otkazati ugovor i ima pravo na
povrat uplaćene cijene prijevoza uz odbitak nužnih troškova odnosno naknade za obavljeni dio prijevoza.
Prijevoznik ne jamči da će u ugovorenom roku izvršiti Empty leg prijevoz, te se ne smatra odgovornom za bilo kakve dodatne troškove ili
posljedične gubitke nastale Naručitelju prijevoza i/ili putniku kao rezultat otkazivanja Empty leg prijevoza.

Skrb o putniku u slučaju zakašnjenja Prijevoznika
Za slučaj očekivanog duljeg čekanja leta Prijevoznik će putniku pružiti skrb koja najmanje mora sadržavati:
- obrok i piće bez naknade količinski razmjerno s vremenom čekanja na let,
- hotelski smještaj po potrebi,
- dva telefonska poziva ili druge elektroničke poruke.
Sve navedeno ovim člankom ne odnosi se na Empty leg prijevoz.

Prava putnika za slučaj otkaza leta
Prijevoznik nije odgovoran za štetu putniku u slučaju kad je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći
i pored poduzimanja svih razumnih mjera od strane Prijevoznika. U tom slučaju Prijevoznik će putniku ponuditi drugi let prema njegovim
potrebama ili mu vratiti uplaćenu cijenu prijevoza uz odbitak nužnih troškova odnosno naknade za obavljeni dio prijevoza.
Naručitelj prijevoza je suglasan da je Prijevoznik ovlašten, umjesto ugovorenim tipom zrakoplova, pružiti uslugu prijevoza zrakoplovom
drugačijeg tipa pod uvjetom da takva izmjena ne utječe na uslugu prijevoza. U slučaju operacijskih i/ili tehničkih problema,
Prijevoznik je ovlašten ponuditi Naručitelju prijevoza za ugovoreni prijevoz drugi zrakoplov ili drugog prijevoznika koji će za Prijevoznika
izvršiti ugovoreni prijevoz, a navedeno se ne odnosi na Empty leg prijevoz.

X PRAVILA PONAŠANJA U ZRAKOPLOVU
Putnici se moraju u zrakoplovu za cijelo vrijeme trajanja prijevoza ponašati na način da uvažavaju ostale putnike i posadu zrakoplova, ne
narušavajući njihovu udobnost i sigurnost. Prijevoznik može protiv putnika poduzeti potrebne mjere, sve do ograničavanja njegove
slobode u zrakoplovu ako putnik:
- svojim ponašanjem ugrožava osobe i imovinu u zrakoplovu ili narušava njihovu udobnost,
- ne uvažava upute posade o zabrani pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih droga i sl.,
- ometa posadu u njihovom radu,
- nanese ozljedu drugom putniku i slično.
Prijevoznik može u opisanim slučajevima putnika iskrcati iz zrakoplova ili mu na bilo kojem mjestu međuslijetanja zabraniti nastavak
putovanja, pokrenuti protiv njega prekršajni postupak i zahtijevati naknadu štete.

Zabrana elektroničke komunikacije
Prijevoznik može iz sigurnosnih razloga privremeno ili za cijelo vrijeme leta zabraniti putniku uporabu elektroničkih naprava: mobitela,
računala, radioaparate, CD playere, elektroničke igre i slično.

XI PUTNE ISPRAVE
Sve isprave koje su putniku potrebne za putovanje u drugu državu putnik je obvezan pribaviti sam i Prijevoznik ne odgovara za propust
putnika da pribavi odgovarajuće isprave koje su mu potrebne za putovanje u drugu državu odnosno za tranzit preko određene države.
Prije putovanja putnik je obvezan dati putne isprave Prijevozniku na uvid i dopustiti Prijevozniku da izradi kopije isprava potrebnih za
određeno putovanje, a Prijevoznik može odbiti putnika ako procijeni da putnik ispravama koje mu je predočio nije udovoljio uvjetima za
prijevoz u određenu državu ili preko određene države.
Ako putniku neka država uskrati ulazak zbog nedostatka putnih isprava, putnik je obvezan Prijevozniku nadoknaditi svaku štetu koju zbog
toga pretrpi Prijevoznik, a putnik nema pravo na povrat izvršenog dijela prijevoza.

XII CARINSKA PROVJERA
Putnik je dužan podvrgnuti se osobno i sa svojom prtljagom carinskoj provjeri i na zahtjev nadležne carinske službe biti nazočan provjeri
njegove prtljage.
Prijevoznik nije odgovoran za radnje carinske službe niti ponašanja putnika u carinskoj provjeri.
Putnik mora dopustiti svaku sigurnosnu provjeru javnih tijela, osoblja aerodroma te Prijevoznika.

XIII ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Odgovornost Prijevoznika za štetu uzrokovanu u prijevozu uređena je međunarodnim propisima, a za štetu u domaćem zračnom prometu
pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Opća pravila o odgovornosti za štetu u zračnom prijevozu
Prijevoznik je odgovoran samo za štetu koja nastane u tijeku prijevoza koji izravno obavlja Prijevoznik ili solidarno za štetu koju uzrokuje
drugi izravni prijevoznik kojega je odredio sam Prijevoznik.
Odgovornost Prijevoznika za štetu, pravila o ograničenju i isključenju odgovornosti Prijevoznika za štetu primjenjuje se i na sve osobe koje
za Prijevoznika i po njegovom nalogu obavljaju određene radnje i usluge u prijevozu, s time da pravo oštećene osobe za naknadu štete
prema svim tim osobama ne može prijeći iznos ograničenja utvrđen u odnosu na Prijevoznika.

Kad prijevoznik ne odgovara za štetu
Prijevoznik ne odgovara za štetu:
- ako je Prijevoznik agent drugog prijevoznika,
- za stvari koje su ovim Općim uvjetima zabranjene prevoziti kao odloženu prtljagu,
- štete uzrokovane stvarima koje se nalaze u putnikovoj prtljazi, za koje je štete putnik regresno odgovoran Prijevozniku,
- bolest, pogoršanje zdravstvenog stanja, ozljeda, nesposobnost ili smrt putnika čije je zdravstveno stanje takvo da je za njega prijevoz
opasan, a šteta je nastupila kao posljedica zdravstvenog stanja putnika,
- za štete uzrokovane odlukama i mjerama javnopravnih tijela ili štete uzrokovane nepoštivanjem tih odluka i mjera od strane putnika,
- izmakla dobit i druge neizravne štete koje nastanu putniku povredom ugovora o prijevozu, pa i kad je prijevoz ugovoren za poslovne
svrhe.
XIV ZAVRŠNA ODREDBA
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, odnosno danom objave istih na web stranici Prijevoznika.

 

Follow us