Opći uvjeti prijevoza putnika i prtljage


JUNG SKY d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, OIB: 27095944238 (dalje u tekstu: Prijevoznik) donio je dana 2. veljače 2024. godine sljedeće:

Opće uvjete prijevoza putnika i prtljage

 

   I OPĆE ODREDBE

Ovi opći uvjeti prijevoza putnika i prtljage odnose se na ugovaranje i prijevoz putnika i prtljage zrakoplovima Prijevoznika.

Prijevoznik će ugovoreni prijevoz putnika i prtljage obavljati u skladu s Ugovorom o prijevozu te međunarodnim i nacionalnim propisima kojima su uređeni obveznopravni odnosi u zračnom prometu.

 

   II POJMOVI

Pojedini pojmovi iz ovih Općih uvjeta kao i pojedinih ugovora o prijevozu putnika i prtljage imaju sljedeća značenja:

„Zrakoplov prijevoznika“ – zrakoplovi kojima je prijevoznik ovlašten obavljati komercijalni prijevoz putnika i robe

„Prijevoznik“ – društvo JUNG SKY d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20

„Naručitelj prijevoza“- fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor o prijevozu

„putnik“ – osoba koja na temelju ugovora o prijevozu ima pravo na prijevoz

„prtljaga“ – osobne stvari koje putnik nosi sa sobom na put

„ručna prtljaga“ – osobne stvari putnika koje putnik za vrijeme leta nosi sa sobom ili na sebi

„prijevoznina“ – naknada za prijevoz

„dan“ – kalendarski dan

„odložena prtljaga“ - osobne stvari putnika koje se prevoze u prostoru za prtljagu

 

   III UGOVOR O PRIJEVOZU

Prijevoznik će za svaki pojedinačni let sklopiti s Naručiteljem prijevoza ugovor o prijevozu.

Prijevoznik će omogućiti prijevoz samo putniku koji je ili za kojega je ugovoren prijevoz na ime i kojega je Prijevoznik identificirao na temelju odgovarajuće isprave.

Ugovoreno pravo na prijevoz nije prenosivo bez suglasnosti Prijevoznika.

Ugovor o prijevozu za putnika može u svoje ime za račun putnika zaključiti i Naručitelj prijevoza različit od putnika.

 

   IV PRIJEVOZNINA I PLAĆANJE LETA

Prijevoznina se utvrđuje ugovorom između Naručitelja prijevoza i Prijevoznika.

Prijevoznina se odnosi samo na prijevoz zrakoplovom od polazne zračne luke do dolazne zračne luke, osim ako ugovorom o prijevozu nije drugačije određeno.

Ukoliko ugovorom o prijevozu nije drugačije određeno, u prijevozninu nisu uračunati:

 • troškovi prijevoza na kopnu do ili od aerodroma
 • troškovi eventualnoga "de/anti icinga" (odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja zrakoplova)
 • troškovi dodatnih usluga zatraženih od strane naručitelja prijevoza ili putnika (catering, parking, VIP lounge i sl.)

Prijevoznik zadržava pravo da poveća prijevozninu i nakon što ju je putnik u cijelosti platio ako je to potrebno zbog povećanja troškova javnih davanja ili usluga operatera, no ukoliko se cijena poveća za više od 10% od ugovorene, tada naručitelj prijevoza ima pravo otkazati ugovor o prijevozu i zatražiti vraćanje plaćenog iznosa.

Prijevoznina se ugovara u valuti koju odredi Prijevoznik.

Osim ako nije izričito dogovoreno drukčije, svi letovi moraju biti plaćeni unaprijed i pritom iznos prijevoznine biti doznačen na vrijeme kako bi na računu kompanije Jung Sky bio najmanje dva dana prije leta. Ako plaćanje nije moguće izvršiti na vrijeme, primjerice ako se ugovor sklapa tijekom vikenda, iznos prijevoznine bit će rezerviran na kreditnoj kartici koju dostavlja Naručitelj prijevoza. Dodatnih 5% naknade za kreditnu karticu će također biti uključeni u rezervaciju sredstava. Ukoliko bankovni transfer bude izvršen u roku od 6 dana nakon izvršene rezervacije kreditnom karticom, rezervacija se otkazuje. Ako bankovni transfer ne bude izvršen u tom roku, kreditna kartica će se teretiti rezerviranim iznosom. Plaćanje kreditnom karticom prihvatljiva je alternativa bankovnom transferu uz 5% naknade za kreditnu karticu koji se pridodaju cijeni prijevoznine.   

 

   V   ‘EMPTY LEG' LETOVI

Ovisno o rasporedu, Jung Sky (Prijevoznik) povremeno će ponuditi jednosmjerne „Empty leg“ letove (pozicionirajući letovi bez putnika), a za koje vrijede isti uvjeti kao i za redovne letove s putnicima. Uzimajući u obzir da prilika za „Empty leg“ nastaje kao rezultat Prijevoznikova izvornog rasporeda letova s putnicima, Prijevoznik zadržava pravo otkazati taj isti „Empty leg“ let ili mu izmijeniti vremena polaska i dolaska ukoliko se izvorni raspored letova s putnicima promijeni.

Ako Prijevoznik otkaže „Empty leg“ let, Naručitelj prijevoza ima pravo na puni povrat sredstava uplaćenih za „Empty leg“, a Prijevoznik nema obavezu za Naručitelja organizirati alternativni let ili prijevoz. U slučaju otkaza „Empty leg“ leta od strane Naručitelja, vrijede standardni uvjeti iz poglavlja VI („ODUSTANAK NARUČITELJA OD PRIJEVOZA“).

(!) VAŽNOST PRAVOVREMENOG POLIJETANJA

Putnik/ici mora biti u zračnoj luci najmanje 45 minuta prije planiranog polijetanja. „Empty leg“ let ni u kojem slučaju ne smije kasniti, stoga Prijevoznik zadržava pravo polijetanja točno u ono vrijeme koje je predviđeno ugovorom - bez obzira na to je li se putnik ukrcao u zrakoplov, a sve kako bi Prijevoznik zadržao svoj izvorni raspored letova s putnicima.

 

   VI ODUSTANAK NARUČITELJA OD PRIJEVOZA

Ako putnik/Naručitelj prijevoza ne plati prijevozninu u ugovorenom roku ili odustane od leta, Prijevoznik može otkazati ugovor.

Za slučaj da putnik/Naručitelj prijevoza odustane od ugovorenog prijevoza, Prijevoznik ima pravo na primjerenu naknadu od putnika/Naručitelja prijevoza za neiskorišteni prijevoz i to:

 • 30% od ugovorene prijevoznine - za slučaj otkaza naručenog prijevoza u roku od 7 dana do 72 sata prije termina naručenog prijevoza
 • 50% od ugovorene prijevoznine - za slučaj otkaza naručenog prijevoza u roku od 72 sata do 24 sata prije termina naručenog prijevoza
 • 100% od ugovorene prijevoznine - za slučaj otkaza naručenog prijevoza unutar posljednja 24 sata prije termina naručenog prijevoza ili ukoliko se putnik ne pojavi na dogovorenom terminu polaska zrakoplova

Za slučaj da putnik/Naručitelj prijevoza odustane od ugovorenog prijevoza, Prijevoznik zadržava pravo naplatiti dodatne usluge naručene od strane putnika / Naručitelja prijevoza (catering, usluga transfera, parking, VIP lounge i sl.) a koje nisu uključene u prijevozninu.

 

   VII PROMJENA RASPOREDA PRIJEVOZA OD STRANE NARUČITELJA

Promjene rasporeda su moguće jedino uz prethodnu suglasnost Prijevoznika.

U slučaju promjene rasporeda Prijevoznik zadržava pravo povećanja prijevoznine.

 

   VIII UKRCAJ PUTNIKA

Ugovorom o prijevozu Prijevoznik će za određeni prijevoz odrediti vrijeme dolaska putnika na aerodrom polijetanja, uvažavajući pravila ukrcajnog aerodroma, a kako bi putniku omogućio što ugodnije putovanje.

Putnik mora biti na ukrcajnom mjestu najmanje onoliko vremena prije početka leta koliko je Prijevoznik odredio u ugovoru o prijevozu.

Prijevoznik može otkazati prijevoz putniku koji nije došao na aerodrom polaska u ugovoreno vrijeme ili ukoliko ne ispunjava uvjete potrebne za ukrcaj na zrakoplov (isprave, zdravstveno stanje, zabrana izlaska / ulaska u državu, sigurnosna provjera, mjere i preporuke nadležnih javnozdravstvenih tijela  i drugo). U tom slučaju smatra se da je putnik/Naručitelj prijevoza odustao od ugovorenog prijevoza unutar 24 sata prije termina polaska te Prijevoznik ima pravo na naknadu od 100% od ugovorene cijene prijevoza.

Sjedala u zrakoplovu – raspored putnika

Prijevoznik će prethodno uvažiti zahtjeve putnika za određeno sjedalo u zrakoplovu, zadržavajući pravo za naknadnu izmjenu rasporeda putnika u zrakoplovu iz opravdanog sigurnosnog ili drugog opravdanog razloga.

Uskrata i ograničenje prijevoza

Prijevoznik može odbiti sklapanje ugovora o prijevozu određenom Naručitelju prijevoza ako za to ima opravdani razlog.

Prijevoznik može uskratiti prijevoz putnika i njegove prtljage naročito u sljedećim slučajevima:

 • ako nije plaćena prijevoznina za putnika ili putnik nema potrebne isprave za ukrcaj
 • ako putnik nema pravo na ulaz u određenu državu ili to pravo nije ishodio
 • ako je putnik stekao ispravu o pravu na prijevoz od osobe koja nije zatražila odnosno dobila suglasnost Prijevoznika za prijenos prava
 • ako putnik ne može ili ne želi dokazati svoj identitet
 • ako se putnik ne pridržava mjera sigurnosti ili odbije sigurnosni pregled
 • ako se putnik ne pridržava mjera i preporuka javnozdravstvenih vlasti
 • ako prijevoz određenog putnika može ugroziti sigurnost i udobnost ostalih putnika ili posade
 • zbog psihičkog ili fizičkog stanja putnika koje bi moglo ugroziti sigurnost posade, putnika ili stvari (alkoholiziranost, utjecaj opojnih droga i sl.)
 • ako je riječ o putniku s kojim je Prijevoznik imao problema zbog njegovog neprimjerenog ponašanja na prethodnim letovima
 • ako bi prijevozom određenog putnika i/ili njegove prtljage Prijevoznik prekršio koju od mjera javnih tijela

Pomoć putnicima sa smanjenom i ograničenom pokretljivošću

Već prilikom ugovaranja prijevoza, Putnik / Naručitelj prijevoza je obvezan napomenuti Prijevozniku da je putnik osoba s potrebom za pomoć u prijevozu.

Osobe s potrebom za pomoć u prijevozu su: djeca bez pratnje, trudnice, osobe s invaliditetom, starije osobe i osobe sa smanjenom pokretljivošću, bolesne osobe i druge osobe čije stanje zahtijeva posebnu pomoć u prijevozu.

Prijevoznik će putnika ili Naručitelja prijevoza već kod ugovaranja prijevoza za djecu bez pratnje uputiti da je za takav prijevoz, zbog propisa, potrebno prethodno ishoditi odgovarajuće isprave od roditelja odnosno zakonskog zastupnika djeteta kao putnika, a koje pribavljaju roditelji odnosno zakonski zastupnici djeteta.

 

   IX PRTLJAGA

Naknada za prijevoz prtljage

Prtljagu će Prijevoznik prevesti istodobno s prijevozom putnika.

U pravilu, Prijevoznik za prijevoz prtljage putnika koja ne prelazi ugovorenu težinu ne naplaćuje posebnu naknadu.

Prtljagu koja prelazi težinu određenu ugovorom o prijevozu, odnosno veličinu koja prelazi dimenzije vrata prtljažnog prostora zrakoplova od 60 x 46cm Prijevoznik ima pravo odbiti prevesti zbog fizičke nemogućnosti utovara iste u zrakoplov.

Stvari koje svojim oblikom ili obujmom ne predstavljaju standardnu prtljagu, mogu se prevoziti uz prethodnu suglasnost Prijevoznika. Prijevoznik zadržava pravo dodatno naplatiti uslugu prijevoza takvih stvari.

Pregled prtljage i putnika

Prijevoznik je ovlašten od putnika po potrebi zatražiti da dopusti pregled putnika ili njegove prtljage, a ako putnik nije dostupan, Prijevoznik pregled prtljage može obaviti u njegovoj odsutnosti u svrhu utvrđivanja nalaze li se u prtljazi stvari koje su zabranjene kao prtljaga u zračnom prometu. Ako putnik uskrati takav pregled, Prijevoznik će uskratiti prijevoz putnika i prtljage. Za eventualnu štetu koja bi nastala putniku tijekom pregleda, Prijevoznik odgovara samo za štetu koja je nastala zbog krajnje nepažnje Prijevoznika u pregledu.

Nedopuštena prtljaga

Nije dopušteno u prtljazi prevoziti:

 • stvari koje je međunarodnim propisima ili pravilima samog Prijevoznika nedopušteno prevoziti u zračnom prometu jer ugrožavaju zrakoplov ili osobe i imovinu u zrakoplovu
 • stvari koje su zabranjene prevoziti u zračnom prometu prema propisima država u kojima se ili preko kojih se obavlja prijevoz
 • vatreno oružje i streljivo, osim oružja i streljiva za lov i sport koje se može prevoziti samo kao odložena prtljaga, osigurano od mogućeg aktiviranja
 • stvari za koje Prijevoznik razumno procijeni da su opasne ili ugrožavaju sigurnost zbog njihove veličine, oblika ili strukture, a s obzirom na tip zrakoplova kojim se prijevoz obavlja

Prijevoznik će odbiti kao prtljagu prevesti sve stvari koje su zabranjene u zračnom prijevozu. Ako u tijeku prijevoza Prijevoznik utvrdi da se u prtljazi nalaze stvari koje su zabranjene u zračnom prijevozu, ovlašten je uskratiti nastavak prijevoza tih stvari.

Detaljni opis nedopuštenih stvari u prtljazi može se pronaći na OVOJ WEB STRANICI.

Ručna prtljaga

Stvari značajnije vrijednosti (novac, vrijednosni papiri, isprave, dragocjenosti, računala, mobiteli i slične naprave, kamere i druge vrijednije ili nenadoknadive stvari), kao i lijekovi za osobne potrebe putnika u tijeku putovanja moraju se nositi kao ručna prtljaga. Za moguću štetu zbog uništenja, gubitka ili oštećenja takvih stvari ne odgovara Prijevoznik.

U pravilu je obujam ručne prtljage putnika ograničen na prtljagu koja se može sigurno i bez problema odložiti u prostor putničke kabine zrakoplova.  

Kao ručna prtljaga u zrakoplov se ne mogu unijeti stvari koje po svojoj prirodi mogu predstavljati opasnost ili smetnju za zrakoplov, posadu, putnike i/ili ostale stvari, ili im nije mjesto u putničkoj kabini zrakoplova.

Ukoliko se ručna prtljaga ne može sigurno i bez problema odložiti u prostor putničke kabine zrakoplova, ona će se prevesti u prtljažnim prostorima zrakoplova.

Odgovornost prijevoznika za štetu na prtljazi

Prijevoznik ne odgovara za uništenje, gubitak ili oštećenje ručne prtljage putnika, osim ako je skrivio nastalu štetu.

Prijevoz kućnih ljubimaca

Prijevoznik će na zahtjev putnika primiti na prijevoz psa ili mačku putnika, pod sljedećim uvjetima:

 1. putnik mora psa ili mačku spremiti u odgovarajući kavez, mora imati propisane isprave o zdravstvenom stanju životinje i cijepljenju, ulazne dozvole i ostalo prema propisima zemlje u koju ili preko koje se obavlja prijevoz
 2. maksimalna dopuštena težina kućnog ljubimca ne smije prelaziti 8 kg
 3. prijevoz kućnih ljubimaca će se izvršiti u kabini zrakoplova

Prijevoznik ne odgovara za moguće narušenje zdravlja životinje ili za smrt životinje, niti za eventualno uskratu druge države za ulazak životinje ili prelazak preko te države.

 

   X VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA

U slučaju da Prijevoznik nije u mogućnosti izvršiti prijevoz u ugovornom roku zbog okolnosti na koje ne može utjecati, Prijevoznik nije odgovoran za štetu putniku. U takvom slučaju, Prijevoznik može promijeniti raspored letenja, ali je obvezan o svakoj promjeni bez odgode obavijestiti Naručitelja prijevoza.

Naručitelj prijevoza će prihvatiti promijenjeni raspored ukoliko je isti organiziran u roku od 4 sata nakon ugovornog roka. Ukoliko je let organiziran u roku dužem od 4 sata od ugovornog roka Naručitelj može otkazati ugovor i ima pravo na povrat uplaćene prijevoznine uz odbitak nužnih troškova, odnosno naknade za obavljeni dio prijevoza.

Naručitelj prijevoza je suglasan da je Prijevoznik ovlašten, umjesto ugovorenim tipom zrakoplova, pružiti uslugu prijevoza zrakoplovom drugačijeg tipa pod uvjetom da takva izmjena ne utječe na uslugu prijevoza. U slučaju operacijskih i/ili tehničkih problema, Prijevoznik je ovlašten ponuditi Naručitelju prijevoza za ugovoreni prijevoz drugi zrakoplov ili drugog prijevoznika koji će za Prijevoznika izvršiti ugovoreni prijevoz.

 

   XI PRAVILA PONAŠANJA U ZRAKOPLOVU

Za cijelo vrijeme trajanja prijevoza, Putnici se u zrakoplovu moraju ponašati na način da uvažavaju ostale putnike i posadu zrakoplova, ne narušavajući njihovu udobnost i sigurnost. Prijevoznik može protiv putnika poduzeti potrebne mjere u zrakoplovu ako putnik:

 • svojim ponašanjem ugrožava osobe i imovinu u zrakoplovu ili narušava njihovu udobnost
 • ne uvažava upute posade o zabrani pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih droga i sl.
 • ometa posadu u njihovom radu
 • nanese ozljedu drugom putniku i slično

Ili bilo kakvo drugo ponašanje kojim putnik ugrožava sigurnost.

Prijevoznik može u opisanim slučajevima putnika iskrcati iz zrakoplova ili mu na bilo kojem mjestu međuslijetanja zabraniti nastavak putovanja, pokrenuti protiv njega postupak i zahtijevati naknadu štete.

Zabrana elektroničke komunikacije

Prijevoznik može iz sigurnosnih razloga privremeno ili za cijelo vrijeme leta zabraniti putniku uporabu elektroničkih naprava: mobitela, računala, radioaparata, CD playere, elektroničke igre i slično.

 

   XII PUTNE ISPRAVE

Sve isprave koje su putniku potrebne za putovanje u drugu državu putnik je obvezan pribaviti sam i Prijevoznik ne odgovara za propust putnika da pribavi odgovarajuće isprave koje su mu potrebne za putovanje u drugu državu odnosno za tranzit preko određene države.

Prije putovanja putnik je obvezan dati putne isprave Prijevozniku na uvid i dopustiti Prijevozniku da izradi kopije isprava potrebnih za određeno putovanje, a Prijevoznik može odbiti putnika ako procijeni da putnik ispravama koje mu je predočio nije udovoljio uvjetima za prijevoz u određenu državu ili preko određene države.

Ako putniku neka država uskrati ulazak zbog nedostatka putnih isprava, putnik je obvezan Prijevozniku nadoknaditi svaku štetu koju zbog toga pretrpi Prijevoznik, a putnik nema pravo na povrat prijevoznine za izvršeni dio prijevoza.

 

   XIII CARINSKA PROVJERA

Putnik je dužan podvrgnuti se osobno i sa svojom prtljagom carinskoj provjeri i na zahtjev nadležne carinske službe biti nazočan provjeri njegove prtljage.

Prijevoznik nije odgovoran za radnje carinske službe niti ponašanja putnika u carinskoj provjeri.

Putnik mora dopustiti svaku sigurnosnu provjeru javnih tijela, osoblja aerodroma te Prijevoznika.

 

   XIV ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost Prijevoznika za štetu uzrokovanu u prijevozu uređena je međunarodnim propisima, a za štetu u domaćem zračnom prometu pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

   XV ZAVRŠNA ODREDBA

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom donošenja, odnosno danom objave istih na web stranici Prijevoznika.

 

 

Follow us